Europa Śląsk Świat Najmniejszy - Stowarzyszenie Humanistyczne
Przetłumacz stronę

Nawigacja
News

Aleksander Zawadzki - nowa książka
Oni tworzyli obraz Górnego Śląska - nowa książka
Strażnicy pamięci - projekt
Oni decydowali na Górnym Śląsku - książka do pobrania
Wydawnictwa Stowarzyszenia z lat 2011-2012 udostepnione do pobrania


Statut
STATUT

Stowarzyszenia Humanistycznego: Europa, Śląsk, Świat NajmniejszyRozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie Humanistyczne: Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających promocji szeroko rozumianego humanizmu , upowszechnianiu wiedzy o literaturze, historii, kulturze i sztuce regionu śląskiego, a także ma na celu przyczynianie się do podwyższania poziomu nauczania historii z uwzględnieniem krzewienia wiedzy o regionie we wszelkich jej aspektach oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania. Stowarzyszenie działa na zasadzie nie przynoszenia zysku ("non profit").

§ 2.

1. Celem Stowarzyszenia jest:

1. Upowszechnianie potrzeby nauki i znajomości zagadnień regionalnych wśród mieszkańców regionu i innych obywateli Polski.
2. Popularyzacja nauki i metody naukowej; obrona wizerunku nauki w społeczeństwie, propagowanie społecznego znaczenia nauki oraz działanie na rzecz jej dowartościowania jako jednego z priorytetów społecznych
3. Inspiracja i promocja badań naukowych z zakresu szeroko rozumianych zagadnień regionalnych.
4. działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
5. Koordynacja działań i przedsięwzięć podmiotów, o których mowa w punkcie 2 oraz wspieranie ich współpracy i wymiany doświadczeń.
6. Podnoszenie jakości kształcenia poprzez ustalenie dodatkowych kryteriów uwzględniających wiedzę o regionie
7. Dokształcanie animatorów kultury i ludzi zajmujących się na co dzień zagadnieniami leżącymi w sferze działań stowarzyszenia ( nauczycieli, wychowawców, pracowników placówek kulturalno-oświatowych, animatorów kultury.
8. Wspieranie działalności wydawniczej i propagowanie literatury naukowej o rozwoju humanistycznym regionu (w kraju i za granicą).
9. Wymiana informacji i prowadzenie banku danych (informacji) o placówkach kulturalnych regionu , zabytkach regionu.
10. Współpraca z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami oraz instytucjami w zakresie zbieżnym z celami stowarzyszenia.
11. Wydawanie prac i publikacji z zakresu promowania i propagowania wszelkich przejawów rozwoju nauk humanistycznych w regionie.
12. propagowanie postaw twórczych, aktywnych, zaangażowania społecznego i obywatelskiego; działalność na rzecz rozwoju i realizacji zainteresowań, wiedzy i horyzontów umysłowych swych członków
1. Każdy z wymienionych w p. 1 celów nie może mieć charakteru zarobkowego zgodnie z treścią Art. 2 p. 1 Ustawy: "Prawo o stowarzyszeniach" z dnia 7 kwietnia 1989 r.


§ 3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Rybnik.


§ 4.

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.


§ 5.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.


§ 6.

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 7.

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.


§ 8.

Stowarzyszenie realizuje cele przez:

a) popularyzację wiedzy wśród członków;

b) organizowanie kursów, wystaw, wykładów, pokazów, odczytów, dyskusji, konferencji, sympozjów i seminariów tematycznych, w zakresie związanym z celami Stowarzyszenia;

c) organizowanie spotkań i wyjazdów członków i sympatyków Stowarzyszenia;

d) wydawanie i rozpowszechnianie czasopism, ulotek, prospektów oraz prowadzenie innej działalności wydawniczej;

e) inicjowanie, przygotowywanie, opiniowanie i popieranie projektów aktów prawnych, w szczególności regulujących zagadnienia edukacyjne, naukowe i społeczne;

f) organizowanie konkursów propagujących wiedzę i twórczość z określonych dziedzin i tematów;

g) udzielanie porad, reprezentowanie przed organami publicznymi i udzielanie innej pomocy w indywidualnych sprawach członków Stowarzyszenia, w sprawach związanych z celami Stowarzyszenia;

h) podejmowanie współpracy z władzami, organizacjami, instytucjami, czasopismami, grupami społecznymi oraz osobami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia;

i) nawiązywanie współpracy z organizacjami akademickimi i studenckimi;

j) wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie badań naukowych wszelkich przejawów nauk humanistycznych,

k) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,

l) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia,

m) prowadzenie działalności gospodarczej na zasadzie nie przynoszenia zysku ("non profit").


§ 9.

Stowarzyszenie, celem realizacji swych statutowych celów, może powołać inne organizacje w granicach dopuszczonych prawem.


§ 10.

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.Rozdział II

Członkowie i ich prawa i obowiązki


§ 11.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
3. Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy, zarówno mieszkający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i zamieszkali poza jej granicami.
4. Członkowie stowarzyszenia dzielą się na :

a) członków założycieli,

b) członków zwyczajnych,

c) członków wspierających,

d) członków honorowych.


§ 12.

Członek założyciel nabywa członkostwo z chwilą złożenia podpisów pod wnioskiem o rejestrację Stowarzyszenia. Członkowie założyciele zwołują Zebranie Założycielskie i wyznaczają termin Walnego Zgromadzenia, na którym dokonują wyboru władz Stowarzyszenia. Członkowie założyciele są równi w prawach i obowiązkach członkom zwyczajnym.


§ 13.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec , który:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiony praw publicznych

b) złoży deklarację członkowską,

c) otrzyma rekomendację dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.2. Prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.


§ 14

1. Tytuł członka wspierającego może być przyznany przez Zarząd , na podstawie pisemnej zgody, osobie fizycznej lub prawnej zainteresowanej działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub doradczą.
2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

.
§ 15

1. Tytuł członka honorowego może być przyznany przez Walne Zgromadzenie Członków (Zgromadzenie Delegatów) na wniosek Zarządu , na podstawie pisemnej zgody, osobie fizycznej szczególnie zasłużonej dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
2. Członkowie honorowi korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 16 ust. 1 lit. b-h.
3. Członkowie honorowi nie są obciążani obowiązkami na rzecz Stowarzyszenia.


§ 16

1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:

a) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,

b) może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

c) zgłaszania własnych inicjatyw w zakresie realizacji celów statutowych oraz domagania się od władz Stowarzyszenia wsparcia i współdziałania w ich realizacji,

d) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, jeżeli przepisy prawa lub uchwały władz Stowarzyszenia nie wprowadzają określonych ograniczeń , a w szczególności w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

e) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,

f) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,

g) korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie daje do dyspozycji członków,

h) korzystania z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia,

i) zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu lub wykluczeniu z listy członków

2. Członek zwyczajny obowiązany jest:

a) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

b) dbać o jego dobre imię,

c) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

d) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,

e) regularnie opłacać składki.
.

§ 17.

1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
2. W trybie określonym w ust.1 następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia.
4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 16 ust. 1 lit. b-h.
5. Członkowie wspierający zobowiązani są do dofinansowania działalności Stowarzyszenia w roku kalendarzowym kwocie nie niższej niż 2 krotność sumy ustalonych składek członkowskich w roku kalendarzowym.


§ 18.

1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje wyniku:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b) utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,

c) śmierci członka Stowarzyszenia.

2. Wykluczenie z grona członków Stowarzyszenia następuje w wyniku

a) działalnośći sprzecznej ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

b) nieusprawiedliwionego braku udziału w pracach Stowarzyszenia, w których udział jest obowiązkowy

c) zalegania z opłatą składki członkowskiej przez trzy kolejne lata,

d) na pisemny umotywowany wniosek, co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych lit. a i b,

3. O wykreśleniu lub wykluczeniu rozstrzyga Zarząd w formie uchwały z pisemny uzasadnieniem


§ 19.

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.


Rozdział III

Władze Stowarzyszenia

§ 20.

Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna,


§ 21.

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata.


§ 22.

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.


§ 23.

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej raz na rok lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/4 członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej 1/4 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.


§ 24.

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji rewizyjnej,

c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

d) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

e) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) wybór Prezesa Stowarzyszenia i ewentualnie Honorowego Prezesa Stowarzyszenia,

g) uchwalanie zmian statutu,

h) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,

i) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

k) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów.
3. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
4. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.


§ 25.

1. Zarząd składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na kadencję wynoszącą 4 lata,
2. Zarząd składa się z Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika.
3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.


§ 26.

1. Do kompetencji Zarządu należy:

a) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

c) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

e) ustalanie wysokości składek członkowskich,

f) regularne organizowanie konferencji naukowo-dydaktycznych.

2. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji niezastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.
3. Walne Zgromadzenie może wybrać Honorowego Prezesa Stowarzyszenia, który zgodnie ze swoją wolą może uczestniczyć w pracach Zarządu z głosem stanowiącym i powinien być na posiedzenia Zarządu każdorazowo zapraszany.

§ 27.

1. Komisja rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,

b) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,

c) występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


§ 28.

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 27 ust.1 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.


Rozdział IV

Działalność Stowarzyszenia


§ 29.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje

a) w wyniku pracy członków Stowarzyszenia,

b) wpłaty składki członkowskie,

c) darowizn,

d) zapisów i spadków,

e) dochodów z własnej działalności ,

f) odsetek,

g) dotacji i subwencji.

h) Ofiarności publicznej

2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
3. Do reprezentowania Stowarzyszenia upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie
4. Do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony członek Zarządu wraz ze Skarbnikiem działający łącznie.


Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 30.

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.


PNartis
Przyjaciele
Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Śląskiego

Muzeum w Rybniku

Medium Mundi

Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Śląskiego

Instytut Badań Regionalnych

Statystyki reklamowe